GRÜNBERGER ADVOKATER ABs INTEGRITETSPOLICY

Den här integritetspolicyn beskriver hur Grünberger Advokater AB samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig m m

Grünberger Advokater AB (”Grünberger”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. De personuppgifter som Grünberger kan komma att samla in kan delas in i följande kategorier:

Identifieringsuppgifter: personnummer och namn. 

Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser, inklusive postadress – för utländska adresser även hemland.

Ekonomisk information: tillgångar, skulder m.m.

Uppgifter som krävs enligt lag eller Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed: uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt och jävskontroll.

Uppgifter som du lämnar till oss: de uppgifter som lämnas till oss av kund för fullgörande av uppdrag. 

Personuppgifter från tredje part: publika eller andra externt tillgängliga källor såsom: register som förs av myndigheter (till exempel folkbokföringsregister, skattemyndighetens register, bolagsregister och register hos brottsbekämpande myndigheter), register som förs av kreditupplysningsföretag och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om exempelvis verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning.

 

2. Ändamålen med behandlingen och den lagliga grunden för behandlingen m.m.

Grünberger behandlar personuppgifter huvudsakligen för följande ändamålnämligen om behandlingen är nödvändig för att

2.1 fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

2.2 fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Grünberger. Som exempel kan här nämnas kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket.

2.3 utföra klientuppdrag, t ex som ombud, uppdrag enligt domstols förordnande (t ex som god man vid försäljning av fastighet på offentlig auktion eller boutredningsman) eller som notarius publicus.

2.4 utföra (i) kontroll av att jävssituation inte föreligger, (ii) uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller (iii) för penningtvättskontroll.

2.5 uppfylla ändamål som rör Grünbergers eller tredje parts intressen.

2.6 uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lag, domar eller myndighetsbeslut (t ex krav enligt bokföringslagen och penningtvätts­lagstiftningen).

2.7 Utöver vad som ovan anvgivits, kanGrünberger, förutom att erhålla personuppgifter från kunden, få eller inhämta sådanafrån myndigheter, företag och organisationer.  

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av uppdrags utförande eller på grund av rättsliga förpliktelser. 

Lagringstid: Personuppgifterna sparas under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och under iakttagandeavatt arkiveringsskyldigheten enligt 7.12.2 i Advokatsamfundets Vvägledande regler om god advokatsed uppgår till tio år förhandlingar som ansamlats i ett uppdrag, eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser (exempelvis enligt bokföringslagen, penningtvättsregleringen eller skattelagstiftningen).

 

3. Skyddsåtgärder

Grünberger kommer att efter bästa förmåga vidtade lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en säkerhetsnivå, ägnad att förhindra att personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. 

 

4. Var personuppgifterna behandlas 

4.1 Grünbergers strävan är att personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I vissa fall kan överföring av personuppgifter ske till organisationer i s.k. tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES). Sådana överföringar kan göras om EU-kommissionen har funnit att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller att andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, till exempel att standardav­tals­klausuler (EU:s modellklausuler) som godkänts av EU-kommissionen används eller att det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att fullgöra ett avtal med part eller ett kunduppdrag eller om kund ger sitt samtycke

4.2 Grünberger anlitar underleverantörer för vissa tjänster, såsom redovisningskonsult och datakonsult. Grünberger ingår personuppgiftsbiträdesavtal med sina underleverantörer.  

4.3 Grünberger får dela personuppgifter med andra, till exempel myndigheter och företag, i och för utförande av kunduppdrag och uppfyllande av avtal, eller på grund av lag.

4.4 Personuppgifter kan komma att överföras till och mellan Grünbergers ägarbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroller eller för informationsutbyte och resursallokering. 

 

5. Den registrerades rättigheter

5.1 Den registrerade har rätt att begära att dennes personuppgifter ändras om uppgifterna är felaktiga. 

5.2 Den registrerade har rätt att begära radering av egnapersonuppgifter. Om begäran om radering av personuppgift görs, har Grünberger rätt att fortsätta behandlingen om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller föratt kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

5.3 Om Grünbergers rätt att behandla personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i avtal med den registrerade, har denne rätt att begära att få de uppgifter som rör vederbörande och som har lämnats av vederbörande till Grünberger, överförda till annan personuppgiftsansvarig (s k dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske med automatiserad teknikoch att det är tekniskt möjligt. 

5.4 Om den registrerade anser att Grünberger behandlar dennes personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan den registrerade klaga hos Datainspektionen.

 

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Grünberger Advokater AB

Kungsgatan 3

Box 7297

103 90 Stockholm

Telefon: 08-555 699 60

E-post: info@grunberger.se

Org. nr: 556983-4459

___________________________

 

Denna integritetspolicy har fastställts av Grünberger Advokater AB den 21 maj 2018.